Алгоритъм за проследяване и контролни прегледи при пациенти с онкологични заболявания

Проследяването на пациенти с онкологично заболяване се състои в провеждане на периодични контролни прегледи и изследвания, специфични за всяка локализация. Лекуващият лекар-онколог информира пациента и близките за задължителните изследвания и периодите, през които всяко едно от тях се реализира. Най-често такива изследвания се осъществяват от специалисти, работещи в различни сектори на лечебните заведения.

Важно е да отбележим, че изброените алгоритми на проследяване имат препоръчителен характер и винаги могат да се модифицират от лекуващия лекар-онколог според индивидуалните особености на пациента, спецификата на неговото заболяване и клинични прояви.

СЪКРАЩЕНИЯ: 

PЕТ/СТ – позитронна емисионна томография

SPECT/CT – eднофотонна емисионна компютърна томография

СТ – компютърна томография

МRI – магнитно резонасно изследване

КС – костна сцинтигафия

ASAT  – аспартат-аминотрансфераза

ALAT – аланин-аминотрансфераза

ГГТ – гама глутамил трансфераза

EBV – Epstein-Barr  вирус

ЛТ – лъчетерапия

ХТ – химиотерапия

ЕГД – езофагогастродуоденоскопия

AFP – алфа фетопротеин

βhCG – човешки бета хорион гонадотропин

LDH – лактат дехидрогеназа


Вид на изследванията и  график за проследяване според локализацията на  онкологичните заболявания:

При карцином на гърдата

График за проследяване                      Честота
Първи преглед 4-6 седмици след приключване на лечението (ЛТ, ХТ или операция).
Първа година 0-1 На всеки 3-4 месеца
2-5 година На всеки 6 месеца
След 5-та година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване Пълна анамнеза и физикално изследване
Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза,

Ту маркер – СА 15-3.

Образни изследвания

Рентгенография – при клинични индикации.

Ехография на коремни органи.

Костна сцинтиграфия – при клинични индикации.

КТ на корем и малък таз – при клинични индикации.

SPECT/CT –по преценка на лекуващия лекар.

MRI –  по преценка на лекуващия лекар.

ПЕТ/КТ – за рестадиране, оценка на терапевтичния отговор и преценка за по-нататъшно поведение.

При  карцином на тялото на матката 

График за проследяване                      Честота
Първи преглед 4-6 седмици след приключване на лечението
Първа година 0-1 На всеки 3-4 месеца
2-5 година На всеки 6 месеца
След 5-та година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване Пълна анамнеза и физикално изследване
Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза,

Ту маркер – СА 125.

Цитонамазка от влагалищния чукан.

Образни изследвания

Рентгенография – при клинични индикации.

Ехография на коремни органи.

КТ на корем и малък таз – при клинични индикации.

ПЕТ/КТ – за рестадиране, оценка на терапевтичния отговор и преценка за по-нататъшно поведение.

При карцином на шийката на матката

 

График за проследяване                      Честота

 

Първи преглед

 

4-6 седмици след приключване на лечението, при резидуален тумор 1х месечно
Първа година 0-1 На всеки 3 месеца
2-5 година На всеки 6 месеца
След 5-та година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване

Пълна анамнеза и физикално изследване включващо

вагинален преглед.

Цитонамазка.

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза,

Ту маркер – СЕА, SCC, Cyfra 21-1.

Цитонамазка от влагалищния чукан

Образни изследвания

Рентгенография – при клинични индикации.

Ехография на коремни органи.

КТ на корем и малък таз или МРИ  – при клинични индикации.

ПЕТ/КТ – за рестадиране, оценка на терапевтичния отговор и преценка за по-нататъшно поведение.

При карцином на глава и шия

 

График за проследяване                      Честота

 

Година 0-1

 

На всеки 1-3 месеца

Първа година 1-2 На всеки 2-4 месеца
3-5 година На всеки 4-6 месеца
След 5+ година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване

Пълна анамнеза и физикално изследване включващо локален УНГ статус – назофарингоскопия, ларингоскопия.

Изследване на слуха, говор, преглъщане – при клинични индикации.

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза,

ТСХ и свободен Т4 на всеки 6-12 месеца.

Други ендокринни тестове при клинични индикации.

Вирус на EBV – Epstein-Barr  – по желание.

Образни изследвания

МРИ  – 3 месеца след приключване на лечението, след което 1х годишно.

Рентгенография на гръден кош, корем, КС, ПЕТ/СТ – при клинични признаци или симптоми на рецидив.

 

При  карцином на бял дроб

График за проследяване                      Честота
Първа визита след приключване на ЛТ или ХТ 4-6 седмици след лечението.
Година 0-2 На всеки 4-6 месеца
3+ година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване Пълна анамнеза и физикално изследване.
Лабораторни изследвания  При клинични индикации.
Образни изследвания

СТ с контраст на гръден кош.

МРИ на мозъка – при клинични индикации.

ПЕТ/СТ – при клинични индикации и за оценка на терапевтичния отговор, рестадиране и преценка за по-нататъшно поведение

При карцином на хранопровода

 

График за проследяване                      Честота

 

Първа визита след лечение с ЛТ 4-6 седмица след ЛТ (дефинитивна или предоперативна)
Първа година 0-3 На всеки 3-6 месеца
3-5 година На всеки 6 месеца
След 5+ година 1 път годишно

 

Изследвания

Анамнеза и физикално изследване

Пълна анамнеза и физикално изследване.

Консултация с диетолог.

ЕГД – езофагогастродуоденоскопия при клинични индикации.

Дилатация при анастоматични стенози при клинични индикации.

Лабораторни изследвания При клинични индикации.
Образни изследвания

СТ на гръден кош и корем или ПЕТ/СТ

Други образни изследвания при клинични индикации.

При  карцином на стомаха

 

График за проследяване                      Честота

 

Първа визита 4-6 седмици след приключване на лечението
Първа година 0-3 На всеки 3-6 месеца
3-5 година На всеки 6 месеца
След 5+ година 1 път годишно

 

Изследвания

 

Анамнеза и физикално изследване

 

Пълна анамнеза и физикално изследване

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT), глюкоза.

Ту маркер – СА 72-4, СЕА, СА 19-9

Образни изследвания

Рентгенография на гръден кош – при клинични индикации.

СТ на корем и малък таз при клинични индикации.

При  карцином на черния дроб

 

График за проследяване                      Честота

 

Първа визита

 

4-6 седмици след приключване на лечението.

Първа година 0-1 На всеки 3-6 месеца
2-5 година На всеки 6 месеца
След 5+ година 1 път годишно
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване

Пълна анамнеза и физикално изследване.

 

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, ГГТ, глюкоза).

Алфа фетопротеин на всеки 3 месеца за 2 години, ако са първоначално повишени, след това на 6 месеца.

Образни изследвания СТ или МРИ с контраст на всеки 3-6 месеца за 2 години, след това  веднъж годишно

При карцином на панкреас 

 

График за проследяване                      Честота

 

 

Първа визита

 

4-6 седмици след приключване на лечението

 

Първа година 0-1

 

 

На всеки 3-4 месеца

2-5 година На всеки 6 месеца

 

След 5+ година

 

1 път годишно

 

Изследвания

 

Анамнеза и физикално изследване

 

Пълна анамнеза и физикално изследване

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза).

Ту маркер СА 19-9 при индикации

Образни изследвания

Рентгенография на гръден кош при индикации.

СТ на корем и малък таз при индикации.

 

При локализация карцином на дебело и право черво 

 

График за проследяване                      Честота

 

 

Първа визита

 

 

4-6 седмици след приключване на лечението.

 

Първа година 1-2

 

 

На всеки 3-4 месеца

3-5 година На всеки 6 месеца

 

След 5+ година

 

 

 

1 път годишно

 

Изследвания

 

 

Анамнеза и физикално изследване

 

 

Пълна анамнеза и физикално изследване.

 

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза).

Ту маркер СЕА, ако е бил повишен първоначално.

Ту маркер СА 19-9

Образни изследвания

СТ на гръден кош, корем, малък таз веднъж годишно за първите 3 години.

По-чести изследвания при високорискови пациенти.

Проктоскопия – на всеки 6 месеца за 5 години при пациенти след долна предна резекция.

Колоноскопия през първата година или на 3-6 месец, ако не е била проведена преди лечението.

При  карцином на пикочния мехур

 

График за проследяване                      Честота

 

 Първа визита 2 седмици след лечението.
Първа година 0-1 На всеки 3 месеца
2-5 година На всеки 6 месеца
След 5+ година 1 път годишно
Изследвания

Анамнеза и физикално изследване

 

 

Пълна анамнеза и физикално изследване.

Цистоскопия при суперфициален карцином или след запазване на пикочния мехур при инвазивно заболяване

Лабораторни изследвания

ПКК и биохимия ( креатинин, урея, ASAT, ALAT, глюкоза).

Цитологично изследване на урина.

Образни изследвания

Рентгенография на гръден кош на 6 месеца при инвазивно заболяване.

Други изследвания за отделителната система (СТ или МРИ) на всеки 3-6 месеца при инвазивно заболяване.

При  карцином на простатна жлеза

График за проследяване                      Честота

 

Първа визита

 

4-6 седмици след приключване на ЛТ.

Първа година 0-1 На всеки 3-4 месеца.
2-5 година На всеки 6 месеца.
След 5+ година 1 път годишно.
Изследвания
Анамнеза и физикално изследване

Пълна анамнеза и физикално изследване.

Веднъж годишно ректално туширане.

Лабораторни изследвания

ПСА на всеки 6-12 месеца за 5 години, след това 1 х годишно.

Други изследвани при клинични индикации.

Образни изследвания В зависимост от клиничните индикации.

При семином  на тестиса

 

График за проследяване                      Честота

 

 

Година 1-3

 

 

На всеки 3-4 месеца

 

4-7 година

 

 

На всеки 6 месеца.

7+ години На всеки 12 месеца.

 

Изследвания

 

 

Анамнеза и физикално изследване

 

 

Пълна анамнеза и физикално изследване.

 

Лабораторни изследвания

ПКК, биохимия – креатинин, урея, чернодробни изследвания – ASAT, ALAT, GGT.

AFP, β-hCG, LDH

Образни изследвания

СТ на корем и малък таз при наблюдавани случаи.

СТ на малък таз 1х годишно за 3 години при пациенти след парааортално облъчване.

Рентгенография на гръден кош при алтернативно посещение.

Необходимите документи за провеждане на PET/CT и SPECT/CT  при подаване на документи са медицинско направление/искане бланка МЗ №119/98, хистологични изследвания, копия от актуални епикризи и проведени образни изследвания, които комисия от специалисти одобрява за провеждането на самото РЕТ/СТ и SPECT/CT. В деня изследването е необходимо да носите талон 8А (процедура № 36 за PET/CT и процедура № 37 за SPECT/CT), издадени от специалист. Изследването се провежда след поне 2 седмици след приключване на химиотерапия, 6 седмици след операция и 12 седмици след лъчелечение, а резултатите обикновено са готови до 2 работни дни.

В периода на клинично проследяване е изключително важно да се спазват сроковете и провеждането на необходимите изследвания. Клиничното проследяване се прави с цел контрол върху болестта, отчитане ефекта от проведеното лечение – хирургично, лъчетерапевтично, химиотерапевтично, постигане качество на живот и дефинитивно оздравяване.  Следователно преминаването през такъв период не е просто наличие на диагноза, лечение и клинични изследвания. За много пациенти това е едно постоянно предизвикателство. Една от основните цели на клиничното проследяване и работата на психоонколога на този етап е да помогне на пациентите с онкологични заболявания да поддържат взаимоотношения и водят нормален ритъм на живот.

Изготвили

Доц. д-р Васка Василева д.м. Клиника по лъчелечение, метаболитна брахитерапия и медицинска онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД

Ивайла Георгиева клиничен психолог КДКХО УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ЕАД

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.