БАПО е сред учредителите на Съвместната онкологична национална мрежа

На 26 март 2022 г. се състоя учредително събрание на Национална ракова мрежа в Република България, наречена Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ).

Абревиатурата СОНМ e старобългарска дума, означаваща и човешко множество, и събор на богове (пантеон). СОНМ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, работещо в обществена полза. В социален аспект е замислена като модерна екосистема от медицински и немедицински дружества, включваща широк спектър от мултидисциплинарни връзки в областта на онкологията.

Новата структура е модерна екосистема от медицински и немедицински дружества с фокус върху мултидисциплинарните връзки в онкологията www.bjcn.bg

Българска асоциация по психоонкология, с решение на УС от 19 декември 2021 г., стана съучредител, и пълноправен член на новото сдружение.

Тази инициатива ни дава възможност да се обединяваме с различни специалисти в областта на онкологията и да участваме в разработване на програми за психосоциална подкрепа и оценка на качество на живот, както и да бъдем включени и да участваме в международни проекти, свързани с психосоциални изследвания на онкологични пациенти. 

Средства на дейност:

  • Изработване, публикуване и популяризиране в печатни или електронни версии на текстове и материали с експертни препоръки за клиничната онкологична практика
  • Разработване, осъществяване и кредитиране на програми за продължаващо медицинско обучение по онкология.
  • Разработване и осъществяване на стандартни процедури за национални специализирани (всеобхватни) онкологични центрове и за контрол на тяхното функциониране.
  • Разработване и организиране на национални скринингови програми.
  • Разработване и организиране на национални програми за дигитализация на онкологичните грижи на холистичен принцип.
  • Организиране и провеждане на национални научни форуми (конгреси, конференции, семинари) в областта на изследователската и клиничната онкология.
  • Организиране, партниране и съфинансиране на грантове за насърчаване на специалисти в областта на българската изследователска и клинична онкология.
  • Взаимодействия със съответни държавни и обществени институции.
  • Представляване и защитаване интересите на медицинските браншови организации, свързани с онкологията, пред трети лица и държавни органи.
  • Сътрудничество с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина за обмен на информации, идеи и технологии.