Виртуален обучителен семинар 2.12.2023

Уважаеми колеги,
Приемете поканата ни за поредния виртуален обучителен семинар по онкология
и психоонкология на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ)
(https://bjcn.bg/), който се организира съвместно с две професионални сдружения,
членове на СОНМ – Жените в онкологията – България (https://w4o.bg/) и Българска
асоциация по психоонкология (http://bapo.bg/)
Той ще се проведе на 2 декември 2023 г. и ще включва два модула:
● Терапевтични стратегии при авансирал хормон-рецептор позитивен,
HER-2-негативен карцином на гърда
● Съобщаване на онкологична диагноза и обсъждане на прогнозата
Това е третият семинар от стартиралата през месец ноември 2022 г. програма за
продължаващо медицинско обучение (ПМО) на СОНМ, включваща девет-модулни
панела по онкология и психоонкология. Всички презентации от първите два обучителни
семинара могат да бъдат достъпнати във виртуалния хъб на СОНМ:
https://seminar.more-darzalas.digital/ и https://cme2503.seminar.bjcn.bg/
Настоящият обучителен семинар отново е със свободна регистрация и ще бъде
осъществен чрез специална виртуална платформа, предоставяща технологични
възможности за презентации, дискусии и заключителен оценъчен тест.
След първия онкологичен семинар на СОНМ, това е второто обучително събитие в
България, което се акредитира от Accreditation Council of Oncology in Europe
(ACOE).
Порталът за регистрация и информация (често задавани въпроси) на
семинара вече e отворен и достъпен на https://seminar0212.bjcn.bg/
Вярваме, че семинарът ще бъде креативен и вдъхновяващ за всички нас.
От Организационния комитет