Покана Общо отчетно-изборно събрание 01.10.2023

На основание чл. 23, ал. 2 от Устава на Сдружението, се свиква Редовно Общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 01.10.2023г. (неделя) от 11.00 часа в гр. София, ул. „Проф.Фритьоф Нансен“ № 23, вх. Б, ет. 1, ап. 11.

При следния дневен ред:

1. Доклад от председателя на БАПО, Екатерина Виткова и председателите на комисиите за дейността на БАПО за периода: октомври 2021г. – септември 2023г.

2. Освобождаване на председателя и членовете на УС за изтеклия мандат.

3. Избиране на нов Управителен съвет и председател за предстоящия мандат.

4. Разни.