Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ“
Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ
(1.) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на психоонкологията.
(2.) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и клиничната практика в сферата на психоонкологията. То се основава на общите цели и интереси на учредителите си за стимулиране развитието на психоонкологията като дисциплина, обучението на специалисти и утвърждаването на етични и практически стандарти за психологична грижа в сферата на онкологията.
Психоонкологията се отнася до психологичното консултиране и психотерапия на хора, засегнати от онкологични заболявания, техните близки и лекуващите медицински екипи във всички етапи на болестта (диагностициране, активно лечение и палиативни грижи).
Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ
Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”. То може да се превежда на други езици, както и да се изписва с абревиатура (БАПО).
Чл.3. ФИРМЕН ЗНАК, ПЕЧАТ
(1.) Сдружението има фирмен знак.
(2.) Сдружението има кръгъл печат, с околовръстно изписване на наименованието му, в средата на който е нанесено изображението на фирмения знак.
Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
(1.) Седалището на Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”е в гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ет. 1, ап 11
(2.) Адресът на управление на Сдружението е гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ет. 1, ап 11
(3.) Сдружението може по решение на Общото събрание да открива клонове. Управителят на съответния клон представлява Сдружението относно дейността на клона и съобразно с предоставените му в решението за откриване правомощия.
(4.) При необходимост Сдружението може да открива офиси и кореспондентски бюра в страната и в чужбина, без това да води до промяна в адреса на управление. Местонахождението на новооткритите офиси може да бъде посочвано в официалните документи на Сдружението като адреси за кореспонденция.
Чл.5. СРОК
Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
Чл.6. ЦЕЛИ
Основните цели на Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” са като осъществява дейност в частна полза:
(1.) Да създава условия и предпоставки за изработване и оценяване на концепции и разработки по проблемите на психоонкологията в страната и света;
(2.) Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на психоонкологията, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на психоонкологията, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;
(3.) Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждането на психоонкологичната практика в страната, като в същото време съдейства за развитието на специалистите в тази насока.
(4.) Да подпомага работата на специалистите, работещи в сферата на онкологичните заболявания чрез осигуряване на условия за професионален обмен и сътрудничество.
(5.) Да участва в проекти, свързани с институционалните и индивидуални психологични грижи за онкоболните пациенти, техните семейства и медицинските специалисти.
(6.) Да ръководи и да сътрудничи в научно-изследователски програми в областта на психоонкологията на национално и международно ниво.
(7.) Да съдейства за популяризирането на психологичната помощ при онкологични заболявания и да улеснява достъпа до нея.
(8.) Да информира общността по въпросите за психологичната проблематика, съпътстваща онкологичните заболявания.
(9.) Да съдейства за облекчаването на работата на медицинските специалисти и подпомагането им във взаимоотношенията с пациента.
Чл.7. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Сдружението ще постига установените в чл. 6 от настоящия устав свои цели със следните основни средства:
(1.) Съдействие за повишаване на квалификационното ниво на кадрите, заети в областта на психоонкологията;
(2.) Съдействие за организиране на систематизирана теоретична и практическа подготовка на кадри с цел формиране на специализиран кадрови контингент.
(3.) Насърчаване и подпомагане на изследователската работа чрез установяване на широк информационен обмен с висши учебни заведения, научни институти, клиницисти и изследователи в областта на онкологията и психичното здраве в страната и чужбина.
(4.) Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на кадри за работа по конкретни теми и проекти.
(5.) Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с Министерския съвет на Република България, държавни и частни институции, с цел разширяване на психоонкологичната практика в страната и създаването на все по-добри условия за нейното прилагане и грижа за пациента.
(6.) Участие във вътрешни и международни конкурси за финансиране на дейности, свързани с развитието на институционални и индивидуални грижи в областта на онкологията и психичното здраве.
(7.) Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти и организиране на обмен на специалисти.
(8.) Организиране и провеждане на научни форуми – симпозиуми, конференции, семинари, работни срещи, стажове и участие в международни конгреси.
(9.) Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по интернет с цел запознаване на медицинските специалисти, пациентите и техните близки по основните въпроси, свързани с психологичната проблематика, съпътстваща онкологичните заболявания.
(10.) Информиране на обществеността за инициативите и постиженията на Сдружението в специализирани издания, електронни медии, бюлетини и други.
(11.) Разработване и осъществяване на издателски програми в областта на психоонкологичната теория и практика.
(12.) Организиране и поддържане на специализирана библиотека.
(13.) Обединяване на усилията си с тези на сродни организации в страната и чужбина.
Чл. 8. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
(1.) Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, свързана с основната дейност при набиране на приходите за постигането на гореизброените цели е: информационна, консултанска, издателска и рекламна дейности; организиране и провеждане на курсове за обучение; разпространение на печатни издания; организиране на културно-масови мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението; както и всяка дейност, свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.
(2.) Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.
(3.) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.
Чл.9. ЧЛЕНСТВО
Учредители на Сдружението са:
1. МАРГАРИТА КИРИЛОВА ТАРЕЙН
2. ЕЛЕНА СТОЕВА АТАНАСОВА
3. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВИТКОВА
4. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧИНЧЕВА
5. МАРИЯ КОСТОВА ИВАНОВА
6. АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ
7. ИСКРА ДАЧЕВА ДАЧЕВА
8. РАДОСТ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА
(2.) Членството в Сдружението е доброволно.
(3.) Сдружението е открито за членство на юридически и дееспособни физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението и са били предложени или препоръчани от друг негов член.
(4.) В Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които нямат статут на български граждани.
Чл. 10. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА
Членството в Сдружението може да бъде:
(1.) почетно;
(2.) пълноправно;
(3.) асоциирано;
(4.) със статут „привърженик”.
Чл. 11. ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО
(1.) За особени заслуги по отношение реализацията на целите на Сдружението, Общото събрание на пълноправните членове може да приема лица за „почетни членове”.
(2.) При приемане на почетни членове не се провежда процедурата по чл.15 от този Устав.
(3) Почетните членове не са длъжни да заплащат членски внос и да правят имуществени вноски.
(4) Почетните членове имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас.
Чл.12. ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО
(1) Пълноправни членове на Сдружението са неговите учредители.
(2.) За пълноправни членове могат да бъдат приемани лица, които отговарят на следните условия:
1. Психолози с образователна степен “магистър”, ангажирани с научно-изследователска и/или клинична, и психотерапевтична работа в областта на психоонкологията.
2. Психолози с образователна степен “бакалавър”, които могат да удостоверят професионален опит в сферата на психоонкологията от минимум една година.
3. За пълноправни членове могат да бъдат приемани единствено професионалисти, които са преминали или са в процес на специализирано обучение по психотерапия към определена школа, или формиране в психоанализа.
Чл. 13. АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО
За асоциирани членове могат да бъдат приемани:
(1.) психолози, лекари, медицински сестри и социални работници, които са ангажирани в клинична работа с онкоболни пациенти.
(2.) студенти по специалности от сферата на здравеопазването, психологията и социалните грижи, които са ангажирани с обучителна, научно-изследователска или клинична работа с онкоболни пациенти.
(3.) специалисти от всякакви други научни области, занимащи се с научно-изследователска дейност върху онкологичните заболявания, чиито сфери на професионални интереси съвпадат с тези на Сдружението.
(4.) асоциираните членове имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас
Чл. 14. ЧЛЕНСТВО СЪС СТАТУТ “ПРИВЪРЖЕНИК”
(1.) За членове на със статут “привърженик” могат да бъдат приемани всички лица, които проявяват интерес към дейността и развитието на Сдружението, и готовност да съдействат за осъществяването на неговите цели.
(2.) Членовете със статут „привърженик” имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас.
Чл. 15. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
(1) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва с решение на УС.
(2) Всеки кандидат за пълноправен, асоцииран или член със статут ”привърженик” представя следните документи:
1. писмена молба за членство;
2. декларация, че е запознат с Устава на Сдружението и приема да го спазва;
3. професионална автобиография;
4. мотивационно писмо за членство в Сдружението;
5. писмена препоръка от пълноправен член на Сдружението.
(3.) Подадените молби за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им.
(4.) Членственото правоотношение възниква от момента, в който УС приеме предложената кандидатура с мнозинство от 2/3.
(5.) Новоприетите членове на Сдружението са длъжни да заплатят членския си внос в 30 дневен срок от датата на тяхното приемане.
Чл.16. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.
Чл.17. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА
(1.) Членовете поемат задължение за запазване на конфиденциалност за провежданата психологична работа и всяка друга информация, която би могла да влезе в противоречие с интересите на Сдружението или лицата и организациите, които то обслужва със своята дейност.
(2.) Членовете поемат задължение за запазване на тайна по отношение на определени данни и факти, които не подлежат на публично разгласяване или има предвиден специален ред за тяхното оповестяване.
(3.) Членовете поемат задължение за запазване на конфиденциалността на информацията чрез подписване на декларацията, че приемат да спазват този Устав.
(4.) Нарушението на това задължение, от който и да било член на Сдружението е основание за изключването му и търсене на обезщетение за настъпилите по силата на неправомерното му поведение имуществни и неимуществени вреди за Сдружението и/или друг правен субект.
(5.) Напусналият член е длъжен да се придържа към поетите задължения за опазване на тайна и след своето изключване или доброволно напускане на Сдружението.
Чл.18. ЧЛЕНСКИ ВНОС
(1.) /изм. 01.10.2022г./ При възникването на членственото им правоотношение, пълноправните членове на Сдружението дължат членски внос в размер на 60 лева, а асоциираните членове на Сдружението дължат членски внос в размер на 40 лева. Членският внос се заплаща веднъж годишно до края на месец януари за съответната година.
(2.) /изм. 01.10.2022г./ Почетните членове на Сдружението не дължат членския внос по ал. 1.
(3.) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем.
(4.) При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на Управителния съвет се събират и допълнителни вноски.
Чл.19. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
(1.) Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:
1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Упълномощаването се заявява чрез писмено пълномощно и може да бъде предоставяно единствено на лица, които са членове на Сдружението в същата членска категория като упълномощаващия ги. Всеки член има право на един глас.
2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението
(2.) Всички членове на Сдружението имат следните права:
1. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, осъществените контакти, мероприятия и резултатите от тях.
2. Да получават по заявка конкретна специализирана информация за нуждите на развиваната от тях дейност в изпълнение на целите на Сдружението.
3. Да искат от Сдружението да ги снабдява с препоръки при осъществяването на международни контакти, включително и предоставянето на гаранции пред органи и институции.
4. Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.
Чл.20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Всеки член на Сдружението е длъжен:
(1.) Да спазва изискванията на Устава, програмата и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
(2.) Да работи за постигане на целите на Сдружението в съответствие с подписаното от него мотивационно писмо за членство.
(3.) Да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на Управителния съвест по чл. 18 от този Устав;
(4.) Да предоставя при поискване от страна на ръководството на Сдружението допълнителна информация за развитието на неговите контакти и нови насоки в дейността му.
Чл.21. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:
(1.) С писмено предизвестие от страна на напускащия член, отправено до Управителния съвет не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.
(2.) При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице-член на Сдружението.
(3.) По решение на УС за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по-нататъшното му членство в Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по-малко от 2/3 от състава на УС. Решението влиза в сила 30-дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него. Изключваният член може да направи писмено възражение пред УС в 30-дневен срок от узнаването му. В този случай, актът на УС за изключване, заедно с писмените възражения по него, се внасят за разглеждане на следващото събрание на УС, което се произнася с решение.
(4.) С отпадане поради системно невнасяне на дължими членски вноски и неучастие в дейността, което се констатира от УС с протокол и се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30-дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото събрание на УС, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, УС се произнася с решение за освобождаване на члена.
Чл.22. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
(1.) Органи на управление на Сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Председател.
(2.) По решение на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно или постоянно предназначение.
(3.) По решение на Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.
(4.) С решение на Управителния съвет, Председателят има право да създава помощни и работни органи по отделни въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
Чл.23. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1.) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови пълноправни членове.
(2.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от пълноправните членове на Сдружението. Ако в този случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(3.) Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко веднъж годишно.
(4.) Извънредно Общо събрание се провежда, когато важни причини налагат това.
(5.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и данни по чия инициатива то се свиква.
(6.) /изм. 01.10.2022г./ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището и адреса на управление на Сдружението, изпраща по електронен път на всички пълноправни членове на общото събрание на Сдружението и се публикува на официалната интернет страница на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден. Всички членове се съгласяват, че членуването е доброволно и всеки сам трябва да проявява инициатива да следи събитията и поканите и обявите свързани с дейността.
(7.) Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне 1/2 от неговите членове.
(8.) Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки отсъстващ член може да упълномощи само един представител, който принадлежи към същата членска категория. Не се допуска двама или повече членове да се представляват от един и същ пълномощник.
(9.) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се пълноправни членове.
(10.) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.
(11.) Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по силата на този Устав или решение на ОС е предвидено квалифицирано мнозинство или друг ред за гласуване.
(12.) Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешни регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от всички пълноправни членове.
(13.) На заседанията на Общото събрание се изготвя списък на всички присъстващи и представени членове, който се удостоверява с техния подпис и се заверява от председателя и секретаря на събранието.
(14.) На заседанията на Общото събрание могат да присъстват също почетните и асоциирани членове, такива със статут “привършеник”, както и лица, които не са членове на Сдружението, освен в случаите, в които по обоснована преценка на УС не е предвидено друго. Тези лица нямат право на глас.
Чл.24. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
(1.) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. приема годишната програма на Сдружението и набелязва основните мероприятия за изпълнението й;
4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5. избира и освобождава Председателя;
6. приема бюджета на Сдружението;
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове;
9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
10. изслушва годишните доклади на ръководителите на комисиите и други органи на Сдружението и взема отношение по изложените в тях въпроси;
11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; може да осъществява оперативен контрол върху работата на Управителния съвет, като начина и правилата в тази връзка се определят с отделен акт.
12. взема и други решения, предвидени в Устава.
(2.) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
Чл.25. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
(1.) Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.
(2.) Управителният съвет се състои минимум от 3 и максимум от 9 лица – пълноправни членове на Сдружението. В състава на Управителния съвет не могат да бъдат включвани лица от други категории членства, както и такива, които не са членове на Сдружението.
(3.) Членовете на УС се избират за срок от 2 години. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.
(4.) Избраният от Общото събрание Председател на Сдружението е по право председател на Управителния съвет.
(5.) Членовете на УС могат да бъдат освобождавани предсрочно от функциите им при констатирани нарушения в дейността им.
Чл.26. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Управителният съвет изпълнява следните функции:
(1.) контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дава официални тълкувания по тях;
(2.) създава при необходимост помощни органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;
(3.) подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;
(4.) подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от ОС;
(5.) определя броя и длъжностите на платения административен персонал;
(6.) подготвя проект за бюджет на Сдружението;
(7.) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
(8.) направлява и контролира разходването на паричните средства на Сдружението;
(9.) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;
(10.) взема решения за участие в други организации;
(11.) взема решения за членския внос или допълнителни имуществени вноски на членовете и определя размерите им;
(12.) изпълнява други задължения, предвидени в Устава.
(13.) разглежда внесените пред него доклади за установени от контролните звена нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.
(14.) Приема нови членове, отговарящи на изискванията на този Устав.
(15.) взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 21 от Устава.
Чл.27. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Председателят:
(1.) представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си;
(2.) осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;
(3.) назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;
(4.) с решение на УС сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се разпорежда с имуществото и паричните средства на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;
(5.) отчита се за дейността си пред УС;
(6.) свиква и ръководи заседанията на УС;
Чл.28. ПРАВО НА ЗАМЕСТВАНЕ
(1.) Сдружението се представлява от Председателя на УС. В случай на продължително отсъствие и/или обективна невъзможност на председателя на УС да упражнява предоставените му функции, Сдружението се представлява от Заместник-председателя.
(2.) Заместник-председателят се избира с решение на УС и мандат от 2 години.
(3.) При особени случаи и след мотивирано пред УС решение, Председателят има право да назначи друг свой представител от състава на УС в рамките на конкретния повод.
Чл.29. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
(1.) УС заседава най-малко веднъж месечно. Заседанието се свиква от председателя с покана или по искане на 1/3 от членовете на органа. То може да бъде провеждано под формата на конферентна телефонна или интернет връзка.
(2.) Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват председателя и 1/2 от всички останали членове на органа.
(3.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна (конферентна) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.
(4.) УС може да вземе решение и без да бъде свикано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения по него от всички негови членове.
(5.) УС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с изключение на чл.15 и чл.26, т.6 и 8 от Устава и при ликвидация на Сдружението, за които е необходимо мнозинство от 2/3. При равенство на гласовете „за” и „против”, гласът на председателя се удвоява.
(6.) Заседанията на УС се ръководят от председателя.
ЧЛ.30. ИМУЩЕСТВО
(1.) Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.
(2.) Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:
1. дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;
2. приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;
3. приходи от стопанска дейност;
4. финансирания от целеви (европейски структурни) фондове
5. членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на УС.
(3.) Всички парични се съхраняват по откритите на името на Сдружението банкови сметки, както и в касата на Сдружението. Разпореждането със средствата на Сдружението се извършва от законния представител на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план.
Чл.31.КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.
Чл.32. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
(1.) Сдружението се прекратява:
1. По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
(2.) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.
1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по предвидения в закона ред.
2. Ако ликвидатор не е бил определен по ал.2,т.1 той се определя от Окръжния съд по седалището на дружеството.
3. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(3.) Имущество след ликвидация
1. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, същата или близка до целите на Сдружението дейност.
2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната точка, то се предоставя на общината по седалището на Сдружението.
Чл.33. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(1.) За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.
(2.) Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”, което е проведено на 25. 09. 2013 г. и е изменен с Решение на Общото събрание от 01.10.2022г.

Председател: …………………………………
/Екатерина Виткова/

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ“

 Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ

 (1.) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на психоонкологията.

(2.) Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и клиничната практика в сферата на психоонкологията. То се основава на общите цели и интереси на учредителите си за стимулиране развитието на психоонкологията като дисциплина, обучението на специалисти и утвърждаването на етични и практически стандарти за психологична грижа в сферата на онкологията.

Психоонкологията се отнася до психологичното консултиране и психотерапия на хора, засегнати от онкологични заболявания, техните близки и лекуващите медицински екипи във всички етапи на болестта (диагностициране, активно лечение и палиативни грижи).

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”. То може да се превежда на други езици, както и да се изписва с абревиатура (БАПО).

Чл.3. ФИРМЕН ЗНАК, ПЕЧАТ

(1.) Сдружението има фирмен знак.

(2.) Сдружението има кръгъл печат, с околовръстно изписване на наименованието му, в средата на който е нанесено изображението на фирмения знак.

Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

(1.) Седалището на Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”е в гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ет. 1, ап 11

(2.) Адресът на управление на Сдружението е гр. София, ул. “Проф. Фритьоф Нансен” № 23, вх. Б, ет. 1, ап 11

(3.) Сдружението може по решение на Общото събрание да открива клонове. Управителят на съответния клон представлява Сдружението относно дейността на клона и съобразно с предоставените му в решението за откриване правомощия.

(4.) При необходимост Сдружението може да открива офиси и кореспондентски бюра в страната и в чужбина, без това да води до промяна в адреса на управление. Местонахождението на новооткритите офиси може да бъде посочвано в официалните документи на Сдружението като адреси за кореспонденция.

Чл.5. СРОК

Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.

Чл.6. ЦЕЛИ

Основните цели на Сдружението “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ” са като осъществява дейност в частна полза:

(1.) Да създава условия и предпоставки за изработване и оценяване на концепции и разработки по проблемите на психоонкологията в страната и света;

(2.) Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на психоонкологията, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на психоонкологията, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;

(3.) Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждането на психоонкологичната практика в страната, като в същото време съдейства за развитието на специалистите в тази насока.

(4.) Да подпомага работата на специалистите, работещи в сферата на онкологичните заболявания чрез осигуряване на условия за професионален обмен и сътрудничество.

(5.) Да участва в проекти, свързани с институционалните и индивидуални психологични грижи за онкоболните пациенти, техните семейства и медицинските специалисти.

(6.) Да ръководи и да сътрудничи в научно-изследователски програми в областта на психоонкологията на национално и международно ниво.

(7.) Да съдейства за популяризирането на психологичната помощ при онкологични заболявания и да улеснява достъпа до нея.

(8.) Да информира общността по въпросите за психологичната проблематика, съпътстваща онкологичните заболявания.

(9.) Да съдейства за облекчаването на работата на медицинските специалисти и подпомагането им във взаимоотношенията с пациента.

Чл.7. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Сдружението ще постига установените в чл. 6 от настоящия устав свои цели със следните основни средства:

(1.) Съдействие за повишаване на квалификационното ниво на кадрите, заети в областта на психоонкологията;

(2.) Съдействие за организиране на систематизирана теоретична и практическа подготовка на кадри с цел формиране на специализиран кадрови контингент.

(3.) Насърчаване и подпомагане на изследователската работа чрез установяване на широк информационен обмен с висши учебни заведения, научни институти, клиницисти и изследователи в областта на онкологията и психичното здраве в страната и чужбина.

(4.) Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на кадри за работа по конкретни теми и проекти.

(5.) Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с Министерския съвет на Република България, държавни и частни институции, с цел разширяване на психоонкологичната практика в страната и създаването на все по-добри условия за нейното прилагане и грижа за пациента.

(6.) Участие във вътрешни и международни конкурси за финансиране на дейности, свързани с развитието на институционални и индивидуални грижи в областта на онкологията и психичното здраве.

(7.) Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти и организиране на обмен на специалисти.

(8.) Организиране и провеждане на научни форуми – симпозиуми, конференции, семинари, работни срещи, стажове и участие в международни конгреси.

(9.) Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по интернет с цел запознаване на медицинските специалисти, пациентите и техните близки по основните въпроси, свързани с психологичната проблематика, съпътстваща онкологичните заболявания.

(10.) Информиране на обществеността за инициативите и постиженията на Сдружението в специализирани издания, електронни медии, бюлетини и други.

 (11.) Разработване и осъществяване на издателски програми в областта на психоонкологичната теория и практика.

(12.) Организиране и поддържане на специализирана библиотека.

(13.) Обединяване на усилията си с тези на сродни организации в страната и чужбина.

Чл. 8. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

(1.) Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, свързана с основната дейност при набиране на приходите за постигането на гореизброените цели е: информационна, консултанска, издателска и рекламна дейности; организиране и провеждане на курсове за обучение; разпространение на печатни издания; организиране на културно-масови мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението; както и всяка дейност, свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.

(2.) Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.

(3.) Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.

Чл.9. ЧЛЕНСТВО

Учредители на Сдружението са:

 1. МАРГАРИТА КИРИЛОВА ТАРЕЙН
 2. ЕЛЕНА СТОЕВА АТАНАСОВА
 3. ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ВИТКОВА
 4. СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЧИНЧЕВА
 5. МАРИЯ КОСТОВА ИВАНОВА
 6. АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ГЕОРГИЕВ
 7. ИСКРА ДАЧЕВА ДАЧЕВА
 8. РАДОСТ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

(2.) Членството в Сдружението е доброволно.

(3.) Сдружението е открито за членство на юридически и дееспособни физически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението и са били предложени или препоръчани от друг негов член.

(4.) В Сдружението могат да бъдат приемани и лица, които нямат статут на български граждани.

Чл. 10. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА

Членството в Сдружението може да бъде:

(1.) почетно;

(2.) пълноправно;

(3.) асоциирано;

(4.) със статут „привърженик”.

Чл. 11. ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО

(1.) За особени заслуги по отношение реализацията на целите на Сдружението, Общото събрание на пълноправните членове може да приема лица за „почетни членове”.

(2.) При приемане на почетни членове не се провежда процедурата по чл.15 от този Устав.

(3) Почетните членове не са длъжни да заплащат членски внос и да правят имуществени вноски.

(4) Почетните членове имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Чл.12. ПЪЛНОПРАВНО ЧЛЕНСТВО

(1) Пълноправни членове на Сдружението са неговите учредители.

(2.) За пълноправни членове могат да бъдат приемани лица, които отговарят на следните условия:

 1. Психолози с образователна степен “магистър”, ангажирани с научно-изследователска и/или клинична, и психотерапевтична работа в областта на психоонкологията.
 2. Психолози с образователна степен “бакалавър”, които могат да удостоверят професионален опит в сферата на психоонкологията от минимум една година.
 3. За пълноправни членове могат да бъдат приемани единствено професионалисти, които са преминали или са в процес на специализирано обучение по психотерапия към определена школа, или формиране в психоанализа.

Чл. 13. АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО

За асоциирани членове могат да бъдат приемани:

(1.) психолози, лекари, медицински сестри и социални работници, които са ангажирани в клинична работа с онкоболни пациенти.

(2.) студенти по специалности от сферата на здравеопазването, психологията и социалните грижи, които са ангажирани с обучителна, научно-изследователска или клинична работа с онкоболни пациенти.

(3.) специалисти от всякакви други научни области, занимащи се с научно-изследователска дейност върху онкологичните заболявания, чиито сфери на професионални интереси съвпадат с тези на Сдружението.

(4.) асоциираните членове имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас

 Чл. 14. ЧЛЕНСТВО СЪС СТАТУТ “ПРИВЪРЖЕНИК”

 (1.) За членове на със статут “привърженик” могат да бъдат приемани всички лица, които проявяват интерес към дейността и развитието на Сдружението, и готовност да съдействат за осъществяването на неговите цели.

(2.) Членовете със статут „привърженик” имат право да участват в работата на Общото събрание без право на глас.

Чл. 15. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

(1) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва с решение на УС.

(2) Всеки кандидат за пълноправен, асоцииран или член със статут ”привърженик” представя следните документи:

 1. писмена молба за членство;
 2. декларация, че е запознат с Устава на Сдружението и приема да го спазва;
 3. професионална автобиография;
 4. мотивационно писмо за членство в Сдружението;
 5. писмена препоръка от пълноправен член на Сдружението.

(3.) Подадените молби за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им.

(4.) Членственото правоотношение възниква от момента, в който УС приеме предложената кандидатура с мнозинство от 2/3.

(5.) Новоприетите членове на Сдружението са длъжни да заплатят членския си внос в 30 дневен срок от датата на тяхното приемане.

Чл.16. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.

Чл.17. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА

(1.) Членовете поемат задължение за запазване на конфиденциалност за провежданата психологична работа и всяка друга информация, която би могла да влезе в противоречие с интересите на Сдружението или лицата и организациите, които то обслужва със своята дейност.

(2.) Членовете поемат задължение за запазване на тайна по отношение на определени данни и факти, които не подлежат на публично разгласяване или има предвиден специален ред за тяхното оповестяване.

(3.) Членовете поемат задължение за запазване на конфиденциалността на информацията чрез подписване на декларацията, че приемат да спазват този Устав.

(4.) Нарушението на това задължение, от който и да било член на Сдружението е основание за изключването му и търсене на обезщетение за настъпилите по силата на неправомерното му поведение имуществни и неимуществени вреди за Сдружението и/или друг правен субект.

(5.) Напусналият член е длъжен да се придържа към поетите задължения за опазване на тайна и след своето изключване или доброволно напускане на Сдружението.

Чл.18. ЧЛЕНСКИ ВНОС

(1.) При възникването на членственото им правоотношение, членовете на Сдружението дължат членски внос в размер на 50 лева, веднъж годишно за срока на членството им.

(2.) Размерът на членския внос е еднакъв за всички категории членства на Сдружението, посочени в чл. 10 на настоящия Устав, с изключение на почетното.

(3.) При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, Управителният съвет може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем.

(4.) При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на Управителния съвет се събират и допълнителни вноски.

Чл.19. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

(1.) Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

 1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Упълномощаването се заявява чрез писмено пълномощно и може да бъде предоставяно единствено на лица, които са членове на Сдружението в същата членска категория като упълномощаващия ги. Всеки член има право на един глас.
 2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението

(2.) Всички членове на Сдружението имат следните права:

 1. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, осъществените контакти, мероприятия и резултатите от тях.
 2. Да получават по заявка конкретна специализирана информация за нуждите на развиваната от тях дейност в изпълнение на целите на Сдружението.
 3. Да искат от Сдружението да ги снабдява с препоръки при осъществяването на международни контакти, включително и предоставянето на гаранции пред органи и институции.
 4. Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

Чл.20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки член на Сдружението е длъжен:

(1.) Да спазва изискванията на Устава, програмата и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

(2.) Да работи за постигане на целите на Сдружението в съответствие с подписаното от него мотивационно писмо за членство.

(3.) Да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на Управителния съвест по чл. 18 от този Устав;

(4.) Да предоставя при поискване от страна на ръководството на Сдружението допълнителна информация за развитието на неговите контакти и нови насоки в дейността му.

Чл.21. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:

(1.) С писмено предизвестие от страна на напускащия член, отправено до Управителния съвет не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.

(2.) При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице-член на Сдружението.

(3.) По решение на УС за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по-нататъшното му членство в Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по-малко от 2/3 от състава на УС. Решението влиза в сила 30-дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него. Изключваният член може да направи писмено възражение пред УС в 30-дневен срок от узнаването му. В този случай, актът на УС за изключване, заедно с писмените възражения по него, се внасят за разглеждане на следващото събрание на УС, което се произнася с решение.

(4.) С отпадане поради системно невнасяне на дължими членски вноски и неучастие в дейността, което се констатира от УС с протокол и се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30-дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото събрание на УС, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, УС се произнася с решение за освобождаване на члена.

Чл.22. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

(1.) Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател.

(2.) По решение на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно или постоянно предназначение.

(3.) По решение на Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.

 (4.) С решение на Управителния съвет, Председателят има право да създава помощни и работни органи по отделни въпроси, свързани с дейността на Сдружението.

Чл.23. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1.) Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови пълноправни членове.

(2.) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от пълноправните членове на Сдружението. Ако в този случай Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3.) Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко веднъж годишно.

(4.) Извънредно Общо събрание се провежда, когато важни причини налагат това.

(5.) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и данни по чия инициатива то се свиква.

(6.) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, изпраща се по електронен път на всички членове на Сдружението и се публикува на официалната интернет страница на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

(7.) Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне 1/2 от неговите членове.

(8.) Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки отсъстващ член може да упълномощи само един представител, който принадлежи към същата членска категория. Не се допуска двама или повече членове да се представляват от един и същ пълномощник.

(9.) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се пълноправни членове.

(10.) Всеки пълноправен член на Общото събрание има право на един глас.

(11.) Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по силата на този Устав или решение на ОС е предвидено квалифицирано мнозинство или друг ред за гласуване.

(12.) Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешни регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от всички пълноправни членове.

(13.) На заседанията на Общото събрание се изготвя списък на всички присъстващи и представени членове, който се удостоверява с техния подпис и се заверява от председателя и секретаря на събранието.

(14.) На заседанията на Общото събрание могат да присъстват също почетните и асоциирани членове, такива със статут “привършеник”, както и лица, които не са членове на Сдружението, освен в случаите, в които по обоснована преценка на УС не е предвидено друго. Тези лица нямат право на глас.

Чл.24. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1.) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема други вътрешни актове;
 3. приема годишната програма на Сдружението и набелязва основните мероприятия за изпълнението й;
 4. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 5. избира и освобождава Председателя;
 6. приема бюджета на Сдружението;
 7. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 8. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 9. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 10. изслушва годишните доклади на ръководителите на комисиите и други органи на Сдружението и взема отношение по изложените в тях въпроси;
 11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; може да осъществява оперативен контрол върху работата на Управителния съвет, като начина и правилата в тази връзка се определят с отделен акт.
 12. взема и други решения, предвидени в Устава.

(2.) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

Чл.25. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

(1.) Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.

(2.) Управителният съвет се състои минимум от 3 и максимум от 9 лица – пълноправни членове на Сдружението. В състава на Управителния съвет не могат да бъдат включвани лица от други категории членства, както и такива, които не са членове на Сдружението.

(3.) Членовете на УС се избират за срок от 2 години. Те могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.

(4.) Избраният от Общото събрание Председател на Сдружението е по право председател на Управителния съвет.

(5.) Членовете на УС могат да бъдат освобождавани предсрочно от функциите им при констатирани нарушения в дейността им.

Чл.26. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Управителният съвет изпълнява следните функции:

(1.) контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дава официални тълкувания по тях;

(2.) създава при необходимост помощни органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;

(3.) подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;

(4.) подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от ОС;

(5.) определя броя и длъжностите на платения административен персонал;

(6.) подготвя проект за бюджет на Сдружението;

(7.) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

(8.) направлява и контролира разходването на паричните средства на Сдружението;

(9.) взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;

(10.) взема решения за участие в други организации;

(11.) взема решения за членския внос или допълнителни имуществени вноски на членовете и определя размерите им;

(12.) изпълнява други задължения, предвидени в Устава.

(13.) разглежда внесените пред него доклади за установени от контролните звена нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.

 (14.) Приема нови членове, отговарящи на изискванията на този Устав.

 (15.) взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 21 от Устава.

Чл.27. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Председателят:

(1.) представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си;

(2.) осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;

(3.) назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;

(4.) с решение на УС сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се разпорежда с имуществото и паричните средства на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;

(5.) отчита се за дейността си пред УС;

(6.) свиква и ръководи заседанията на УС;

Чл.28. ПРАВО НА ЗАМЕСТВАНЕ

(1.) Сдружението се представлява от Председателя на УС. В случай на продължително отсъствие и/или обективна невъзможност на председателя на УС да упражнява предоставените му функции, Сдружението се представлява от Заместник-председателя.

(2.) Заместник-председателят се избира с решение на УС и мандат от 2 години.

(3.) При особени случаи и след мотивирано пред УС решение, Председателят има право да назначи друг свой представител от състава на УС в рамките на конкретния повод.

Чл.29. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

(1.) УС заседава най-малко веднъж месечно. Заседанието се свиква от председателя с покана или по искане на 1/3 от членовете на органа. То може да бъде провеждано под формата на конферентна телефонна или интернет връзка.

(2.) Заседанията на УС са законни, ако на тях присъстват председателя и 1/2 от всички останали членове на органа.

(3.) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна (конферентна) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.

(4.) УС може да вземе решение и без да бъде свикано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения по него от всички негови членове.

(5.) УС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с изключение на чл.15 и чл.26, т.6 и 8 от Устава и при ликвидация на Сдружението, за които е необходимо мнозинство от 2/3. При равенство на гласовете „за” и „против”, гласът на председателя се удвоява.

(6.) Заседанията на УС се ръководят от председателя.

ЧЛ.30. ИМУЩЕСТВО

(1.) Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.

(2.) Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:

 1. дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в целеви фондове в зависимост от волята на лицата;
 2. приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;
 3. приходи от стопанска дейност;
 4. финансирания от целеви (европейски структурни) фондове
 5. членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на УС.

(3.) Всички парични се съхраняват по откритите на името на Сдружението банкови сметки, както и в касата на Сдружението. Разпореждането със средствата на Сдружението се извършва от законния представител на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план.

Чл.31.КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Общото събрание и Управителният съвет на Сдружението водят книги за  протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседания и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

Чл.32. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

(1.) Сдружението се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
 2. При обявяването му в несъстоятелност;
 3. С решение на компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.

(2.) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

 1. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по предвидения в закона ред.
 2. Ако ликвидатор не е бил определен по ал.2,т.1 той се определя от Окръжния съд по седалището на дружеството.
 3. Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

(3.) Имущество след ликвидация

 1. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, същата или близка до целите на Сдружението дейност.
 2. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната точка, то се предоставя на общината по седалището на Сдружението.

Чл.33. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1.) За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.

(2.) Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХООНКОЛОГИЯ”, което е проведено на 25. 09. 2013 г. и е подписан от тях.