Контакт

Българска асоциация по психоонкологияcontactus_banner-1%d0%bd

Адрес: София, ул. Фритьоф Нансен 23
Е-mail: info@bapo.bg

 

Редакционната колегия за научни публикации: publications@bapo.bg  


ПРИНЦИПИ, ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ОТНОСНО ТЕКСТОВЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА САЙТА НА БАПО

  1. Самоотговорност, самокритичност и критичностВсеки автор има критично професионално отношение към представения за публикуване на сайта на БАПО материал. Всеки член на БАПО има право на лично мнение, отношение, становище относно одобрените и публикувани материали, като го представят писмено пред Редколегията.
  2. Научност. Предложените материали трябва да отговарят на стандартите за научно и делово писане – в текста да се открояват тезите/важните изречения, които се поясняват с лаконични коментари, цитати или примери. Да има коректни цитирания и позовавания на литературни източници. Да се изясни подробно мястото /сборник от научен форум, списание, медия, монография/ на публикацията, ако тя представлява доклад, статия, интервю, резюме, постер, авторски труд и пр.
  3. Отговорност. Всеки автор носи лична отговорност за достоверността на изводи, заключения и препоръки, които са резултат от негово научно проучване. Всеки автор има право да получи редакционни бележки и коментари от Редколегията, преди окончателния вариант на материала да бъде  публикуван.
  4. Информационна достатъчност и изчерпателност. Не се приемат за публикуване на сайта на БАПО цели книги, сборници и списания. Авторите имат възможност да резюмират съдържанието или посочат конкретната статия/текст като осигурят точна препратка към сайта на изданието или изпишат точно името на автора/авторите, заглавието на източника, броя и годината на издаване и страниците.
  5. Материали за ползване само от членове на БАПО. При условие, че съдържанието на предложения материал е насочено за кодирано използване, на сайта в рубриката „Нашата експертиза“ трябва да се публикува само заглавието, автора и абстракта, както и ясно да се посочи условието за ползването му (право на достъп).
  6. Всеки член на БАПО, независимо от вида на членството, има право и/или възможност да обсъди, координира и обедини научните, изследователските или професионалните си инициативи с членове на Редакционната колегия. Препоръчително е това да се установи като практика особено за колегите с отсъстващ или малък публикационен опит.
  7. Адрес на Редколегия при БАПО: publications@bapo.bg 

Намерете ни на картата