Комисия по етика

Председател/кординиращ дейностите:

доц.Силвия Цветкова

Членове:

Екатерина Виткова

Елена Атанасова

Анита Милушева

 


Съгласно поставените цели на БАПО, през периода 2020-2022г:

• Етичната комисия има мисия да съблюдава изпълнението на Етичния кодекс на БАПО;
• Етичната комисия се събира веднъж на три месеца. Свикването на заседание се извършва от Председателя на Етичната комисия или по искане на 1/3 от членовете му.

ЕК си поставя следните приоритети:

• Да изготви Правилник за приложение на Етичния кодекс на БАПО ;
• Да изготви, съвместно с членовете на УС на БАПО, Професионален стандарт на психоонколога;
• Да определи ясно изискванията за подаване на сигнал за нарушаване на етичните правила и принципи – както от пациенти и техните близки, така и от колеги и лица, свързани с работата на психоонколозите;
•  Да се самосезира при регистриране на нарушение на етичните правила и норми;
• Да приеме План за дейността си, вкл. инициатива за обсъждане, обобщаване и популяризиране на етични казуси от практиката на членовете на БАПО

Всеки член на БАПО, който иска да се присъедини към работата на Комисията – да пише на адреса на комисията ek_bapo@abv.bg . Участието му ще бъде отразено на сайта. Ще бъдем удовлетворени, ако дейността на ЕК (теория и практика) е разширена с участието на колеги от БАПО.