Комисия по международни и вътрешни отношения

Председател/кординиращ дейностите:

Маргарита Тарейн

Членове:

Марио Васев

Свилен Лапаков

доц.Силвия Цветкова


Съгласно поставените цели на БАПО, през периода 2020-2022г., Комисия:

КВМК работи по посока на съвместната работа и сътрудничество на БАПО с други организации със сходна сфера на дейност, като улеснява контакта между клиницистите и обмена на професионален опит и практики между институциите.

Това включва:

  • Връзка с Международната асоциация по психоонкология (IPOS) и участие в нейнитеинициативи;
  • Обмен на информация и планиране на съвместни проекти с други асоциации по психоонкология от Централна и ИзточнаЕвропа;
  • Участие в международна мрежа за клинични изследвания и научни разработки в областтана психоонкологията посредством Psycho-oncology Co-operativeResearch Group;
  • Поддържане на електронен информационен бюлетин за текущи събития и публикувани статии;
  • Планиране и подготовка на събития, организирани от БАПО (семинари, обучения, конференции и др.), чрез установяване на контакти с лица и институции от страната и чужбина, изготвяне на съответните програми, разпространяване на информация, отправяне на покани към чуждестранни участници и осигуряване на финансова подкрепа.

Членоветена БАПО, желаещи да се включат в дейностите на КВМК, могат да дадат заявказаучастие на e-mail:  m.tareyn@abv.bg