Комисия по научна и обучителна дейност

Председател/кординиращ дейностите:

Елена Атанасова

Членове:

доц.Силвия Цветкова
Анита Милушева
Димитър Кръстев


Съгласно поставените цели на БАПО, през периода 2020-2022г., Комисия: Научна и обучителна дейност поставя акцент и ще работи в следните направления:
• Създаване на база за практическа професионална подготовка по психоонкология;
• Създаване на Кратко ръководство по психоонкология ( за специалисти );
• Въвеждане на Програма и ръководство за обучение на студенти – психоонкология ;
• Адаптиране и валидизиране на клинични тестове и въпросници като инструментариум за работа с лица с онкологична патология;
• Разработване и въвеждане на Бланки за работа с клиенти – деца и възрастни ( формуляри за проведена сесия, план за предоставяне на услуга и др. ), с оглед единно документиране на случаите;
• Създаване на специализирана библиотека , включваща и трудове на колеги в областта на психоонкологията;
• Участия с доклади и научни съобщения в национални и международни конференции, конгреси, симпозиуми в сферата на здравеопазването и образованието.

Моля, всеки, който има интерес и предложения в тази област да пише на адреса на комисията knod.bapo@abv.bg