Александър Георгиев

Александър Георгиев завършва бакалавърска степен по психология в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. – магистър по клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (oт 2005 – 2008 г.). Ко-терапевт в група за индивидуална психоаналитична психодрама (Фондация „Детско развитие“). Работи като консултиращ психолог към социални организации. От 2009 г. ръководи екип от специалисти (психолози, социални работници) от позицията на главен клиничен психолог по проект „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания“, финансиран от механизма на Европейското икономическо пространство в сътрудничество с Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания. Съавтор в създаването на „Стандарт за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” (ЦСРИЛОЗ). От 2010 г. е консултант по психотерапия на пациенти с онкологични заболявания по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД.

Повече от 3 години практикува в Консултативен център към АПОЗ като аналитичен онкопсихотерапевт. От 2013 – консултант по психотерапия в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин”.

От 2016 г. работи като клиничен психолог и онкопсихотерапевт в МБАЛ Токуда София. Консултант по онкопсихология и психотерапия на МБАЛ Сити Клиник Онкологичен център. Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра „Обща, експериментална и генетична психология“, специалност „Здравна психология“. Съучредител и член на Управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Психолог – консултант на ISMABG (Международно училище за ментална аритметика).

Владее френски език.

Пълноправен член на БАПО.

E-mail: martalex@abv.bg           Телефон: +359 889 294 518