Александър Георгиев

Пълноправен  член на Българска асоциация по психоонкология (БАПО).

Д-р Александър Георгиев завършва бакалавърска степен по психология с отличие в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2008 г. – магистър по клинична и консултативна психология от СУ „Св. Климент Охридски”. Тясно специализира в спектъра от первазивни разстройства на развитието (oт 2005 – 2008 г.). Ко-терапевт в група за индивидуална психоаналитична психодрама (Фондация „Детско развитие“). Работи като консултиращ психолог към социални организации.

От 2009 г. ръководи екип от специалисти (психолози, социални работници) от позицията на главен клиничен психолог по проект „Създаване на модел от социални услуги за последваща грижа за пациенти с онкологични заболявания“, финансиран от механизма на Европейското икономическо пространство в сътрудничество с Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания. Съавтор в създаването на „Стандарт за предоставяне на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с онкологични заболявания” (ЦСРИЛОЗ).

От 2010 г. е консултант по психотерапия на пациенти с онкологични заболявания по програма „Виктория” към Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД. Повече от 3 години практикува в Консултативен център към АПОЗ (Асоциация на пациенти с онкологични заболявания) като психоонколог.

От 2013 – консултант по клинична психология в Многопрофилна болница за активно лечение „Люлин”.

Работил като клиничен психолог в МБАЛ Токуда София.

Редовен докторант в СУ „Св.Климент Охридски“, в катедра „Обща, експериментална и генетична психология“, специалност „Здравна психология“.

През януари 2020.г. защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.2. Психология (Психология на здравето) на тема: Влияние на протективните личностни ресурси върху процеса на активно лечение на пациенти с онкологични заболявания.

Повече от 6 години работи като консултативен психолог за сдружение „SOS Детски селища България“. Психолог – консултант на ISMABG (Международно училище за ментална аритметика). От 2021г. консултант по психология в частна детска градина „Палави крачета“, супервайзор на екипа от специалисти.

Съучредител и член на Управителния съвет на БАПО (Българска асоциация по психоонкология). Пълноправен член на БАПО.

Научният му интерес е в областта на психоанализата, психосоматиката и психоонкологията. Повече от 10 г. поддържа частна психотерапевтична практика.

Владее френски език.