Дейности

Основните направления, в които работи Българска асоциация по психоонкология са:

 • Развитие и утвърждаване на добрите практики в областта на психоонкологията в България;
 • Обучение на специалисти и налагане на етични и практически стандарти за психологична грижа в сферата на онкологията;
 • Подпомагане работата и развитието на специалистите чрез осигуряване на условия за професионален обмен и сътрудничество;
 • Провеждане и участие в научно-изследователска дейност в областта на психоонкологията на национално и международно ниво;
 • Улесняване на достъпа до психологична помощ при онкологични заболявания;
 • Запознаване на пациентите, семействата и лекуващите с емоционалната проблематика във връзка със заболяването;
 • Осигуряване на подкрепа и съдействие на медицинските специалисти във връзката им с пациента и неговите близки.

Членовете на Българската асоциация по психоонкология са специализирани в областта на психологичното консултиране и психотерапия в сферата на онкологията. Тяхната работа е насочена към подпомагането на всички ангажирани с болестта и лечението. Това включва пациентите, техните деца и близки и медицинските специалисти.

В страната нашите членове предоставят:

 • Индивидуално консултиране и психотерапия
 • Семейно консултиране
 • Консултиране на медицински специалисти
 • Групи за пациенти и близки на пациенти
 • Групи за медицински специалисти
 • Обучения
 • Стажове за студенти