Членство в БАПО

УСЛОВИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО

Член със статут „привърженик”

За членове със статут “привърженик” могат да бъдат приемани всички лица, които проявяват интерес към дейността и развитието на БАПО, и готовност да съдействат за осъществяването на неговите цели.

Асоцииран член

За асоциирани членове могат да бъдат приемани:

 • психолози, лекари, медицински сестри и социални работници, които са ангажирани в клинична работа с онкоболни пациенти.
 • студенти по специалности от сферата на здравеопазването, психологията и социалните грижи, които са ангажирани с обучителна, научно-изследователска или клинична работа с онкоболни пациенти.
 • специалисти от всякакви други научни области, занимащи се с научно-изследователска дейност върху онкологичните заболявания, чиито сфери на професионални интереси съвпадат с тези на БАПО.

Пълноправен член

За пълноправно членство могат да кандидатстват асоциирани членове на БАПО, най-рано една година след приемането им, които отговарят на следните критерии:

 • психолози с образователна степен “магистър”, ангажирани с научно-изследователска и/или клинична, и психотерапевтична работа в областта на психоонкологията;
 • психолози с образователна степен “бакалавър”, които могат да удостоверят професионален опит в сферата на психоонкологията от минимум една година;
 • професионалисти, които са преминали или са в процес на специализирано обучение по психотерапия към определена школа, или формиране в психоанализа;
 • активно участие в дейността на БАПО (редовно присъствие на работни срещи, групи за интервизия и теоретични модули);
 • представен поне един клиничен случай в рамките на интервизия;
 • препоръка от член на УС на БАПО;
 • събеседване с членовете на УС.

Почетен член

За почетни членове могат да бъдат приемани лица с особени заслуги по отношение реализацията на целите на БАПО.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всеки кандидат представя следните документи:

 1. Заявление за членство;
 2. професионална автобиография;
 3. мотивационно писмо;
 4. писмена препоръка от пълноправен член на БАПО

Подадените молби за членство се разглеждат на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им.

Членският внос се изплаща по банкова сметка:

“ТОКУДА БАНК” АД

IBAN: BG35CREX92601055511601

BIC: CREXBGSF

Титуляр: Българска асоциация по психоонкология

Членският внос за пълноправните членове на БАПО е стойност 50.00 лева (петдесет лева). Асоциираните членове на БАПО и членовете със статут „привърженик“ дължат членски внос на стойност 30,00 лева (тридесет лева)