СТАНДАРТИ

СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ПСИХООНКОЛОГИЯТА

Психоонкологията е научна област, която разглежда психологичните аспекти на онкологичните заболявания. Нейната цел е да интегрира психологичната грижа в лечението на рака.

Ориентирана е към всички, които са изправени пред болестта: пациентите, техните близки и лекуващите екипи.

Стандартите по психоонкология включват:

 • Критерии за членство
 • Стандарти за изпълнение на психологически дейности в областта на психоонкологията
 • Критериите за членство включват:
  – Образование, научна степен
  – Психотерапевтична модалност – етап (в процес, приключила)
  – Доказан опит в последните 5 години
  – Лично израстване

По критерий1. Образование, научна степен се изисква:

 • Образователна степен „магистър“ по психология;
 • Образователно-научна степен „доктор по психология“; и/или
 • Хабилитация по специалността клинична/медицинска психология

Покритерий 2. Психотерапевтична модалност – етап (в процес, приключила) – удостоверено.

По критерий 3. Доказан опит в последните 5 години – в областта на психоонкологията, както и настоящата месторабота. Включват:

3.1. Психоонколог/психолог/клиничен психолог в болнично заведение/ клиника/ медицински център или друга структура в клинична среда;

3.2.  Доставчик на психологична помощ/ социална услуга за клиенти/пациенти с онкологично заболяване;

3.2. Обучител, супервизор, ментор, преподавател в областта на психоонкологията;

3.3. Научен изследовател в сферата на психоонкологията;

3.4. Психолог в научен или клиничен проект с обект онкологични пациенти

По критерий 4. Лично израстване се изисква:

 • Следдипломна квалификация от лицензиран образователен източник;
 • Продължаващо обучение, вкл. участие в тематични курсове, тренинги, семинари;
 • Участие в световни, европейски и национални научни форуми с публикационна активност в областта на психоонкологията;
 • Участие в групи за личен опит, супервизия, интервизия или индивидуална терапия
 • Членство в научни организации, сдружения, НПО, асоциации и др.

Стандарти за изпълнение на психологически дейности в областта на психоонкологията

 • Психоонкологът разполага с теоретични знания в областта на общата и клиничната психология, медицината, здравните грижи, социалните дейности.
 • Притежава умения за използване на специфични методи и процедури за идентификация, оценка и превенция на емоционални, социални и поведенчески състояния у пациента, свързани с онкологичното заболяване. Както и умения за оказване на психологическа помощ, подкрепа и грижа,приложени в условията на здравно заведение, комплексен онкологичен център и др.
 • Придържа се стриктно към етични и деонтологични принципи и правила в работата си.
 • Осъществява активна комуникация както с пациента и близките му, така и с персонала на клиничното, изследователското или образователното звено.
 • Демонстрира умения за работа в екип, професионални взаимодействия и колегиалност.
 • Спазва принципите за конфиденциалност, доброволност и уважение към пациента, близките му и колегите си.
 • Носи професионална и юридическа отговорност, съобразно правата и задълженията си (вж. Професиограма „Психоонколог“).
 • Умее да взима самостоятелни решения и участва във вземането на екипни решения.
 • Използва диагностични, консултативни и терапевтични методи и техники на работа, в зависимост от психотерапевтичната модалност, в която се формира или която е завършил.
 • Поддържа системно нивото на професионалната си компетентност.
 • Притежава и демонстрира в работата си самоотговорност, самодисциплина, самокритичност и хуманизъм.

Като неразделна част от настоящите Стандарти е Професиограма „Психоонколог“.