Политика за защита на личните данни

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, е необходимо да потвърдите своето съгласие да продължим да изпращаме съобщения на имейл адрес: us@bapo.bg или info@bapo.bg.

Ако не потвърдите, Вашият имейл адрес ще бъде изтрит от нашата база данни и повече няма да получавате информация от нас.

Ако пък вече не желаете да Ви изпращаме съобщения, моля изтрийте този имейл и информация и повече няма да Ви безпокоим.

В случай че възникнат въпроси и/или имате нужда от съдействие, можете да пишете на адрес: us@bapo.bg или info@bapo.bg

С настоящия документ сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, ЕИК 176630757, седалище и адрес на управление: България, област София (столица), община Столична гр. София 1142 район р-н Средец, ул. Проф. Фритьоф Нансен №23, вх.Б, ет. 1, ап. 11 (наричано по-долу “нас”, “наш” или “ние”) желае да Ви предостави информация относно начина, по който боравим с Вашите лични данни, и да получи Вашето съгласие за конкретните цели, както е посочено по-долу.

1. Обработване на лични данни освен ако не е предвидено друго в следващите глави, правното основание за обработване на Вашите лични данни произтича от факта, че то е необходимо с оглед интересите на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, да популяризираме дейността и да Ви информираме за събития на сдружението и областта на психоонкологията:

a. Управление на отношенията с членовете на сдружение „Българска асоциация по психоонкология“:

Поддържаме система за управление на отношенията с членовете на сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, където съхраняваме Ваши лични данни:

• “Данни за контакт”: тази категория лични данни включва, например, Вашето име, адрес, телефонен/факс/мобилен номер, имейл или друга информация за онлайн контакт. Получаваме данни за контакт от персоналните контакти с Вас, както и от публично достъпни източници, например интернет страници. Използваме Вашите данни за контакт, за да предоставим информация за дейностите на Сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, както и да изпращаме спешна информация.

• “Информация относно Вашите интереси”: С цел постоянно да подобряваме Вашия опит и квалификация, ние също документираме и анализираме персоналните си контакти с Вас, например, когато Ви показваме материали. За тази цел, ние документираме темите, които сме Ви показали, продължителността и последователността, както и Вашите реакции по отделни теми.

б. Изпращане на съобщения: Възможно е да използваме Вашите данни за контакт, за да комуникираме с Вас чрез телефонни обаждания, директна поща, имейл или други средства за електронна комуникация (например факс, съобщения в интернет страници, текстови съобщения, съобщения в месинджър приложения или дистанционен детайлинг/ вкл. услуги за пациенти по заявка), за да доставяме съобщения, съдържащи информация относно събития, свързани с Вашите професионални интереси в областта на психоонкологията, психологията, медицината и други сродни науки. Независимо от това обаче, съобщенията по имейл или други електронни средства за комуникация, както и чрез телефонни обаждания се осъществяват, ако дадете съгласие за това.

2. Предаване на лични данни на трети страни: Ние предаваме или осигуряваме достъп до Вашите лични данни на трети страни при следните обстоятелства:

a. Възможно е да предаваме Вашите горепосочени лични данни на други свързани лица и членове на сдружение „Българска асоциация по психоонкология“, които трябва да участват в управлението/потребление на услуга или комуникацията към Вас, (например, в случай на конгрес в друга държава, организиран от друго местно свързано лице със Сдружение Българска асоциация по психоонкология). Независимо от това, други свързани лица на Сдружение Българска асоциация по психоонкология, ще Ви изпращат директно съответните съобщения по имейл или друго електронно средство, единствено ако дадете съгласие по-долу.

б. Вашите данни могат частично да бъдат прехвърлени и обработвани в държави извън Европейското икономическо пространство („ЕИП”), които може да имат по-ниски нива на защита на личните данни, отколкото европейските страни. В такива случаи, ние ще осигурим достатъчно ниво на защита на Вашите данни, (например чрез сключване на конкретни договори със съответния вносител на данни).

3. Период на задържане на лични данни: Ние задържаме лични данни, единствено докато това е необходимо с цел продължителни професионални отношения с Вас. След изтичане на 2-годишен срок при липса на активност, Вашите лични данни ще бъдат автоматично архивирани за 3 години, след което ще бъдат изтрити, освен ако не е предвидено друго в закона (например, във връзка с договорни отношения или висящо съдебно производство).

4. Информация относно Вашите права: Вие разполагате по правило със следните права, в зависимост от приложимите закони за защита на личните данни:
a. Право на информация относно и достъп до личните Ви данни, съхранявани от нас; б. Право да искате коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните Ви данни;
в. Право да възразите срещу обработване, поради причини, свързани с наши легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако ние докажем, че съществуват защитени, обосновани причини, имащи приоритет 2 пред Вашите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
г. Право на преносимост на данните;
д. Право на подаване на оплакване пред орган за защита на данните;
е. Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Ако желаете да упражните своите права, моля, адресирайте искането си до: Сдружение Българска асоциация по психоонкология, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична гр. София 1142 район р-н Средец Проф. Фритьоф Нансен №23, вх. Б ,ет. 1 ап.11

Наред с това, винаги можете да се свържете с нас посочения по-горе физически адрес или на и-мейл: us@bapo.bg или members@bapo.bg.

23.05.2018 год.
гр. София